Wadium w zamówieniach publicznych

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Wadium w zamówieniach publicznych – najważniejsze informacje

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (dalej: p.z.p.) nie podaje definicji wadium w zamówieniach publicznych. Nie jest to jednak przeoczenie, lecz świadoma decyzja ustawodawcy, gdyż pojęcie to zdefiniowano w art. 70 (4) § k.c. Zgodnie z nim wadium to suma pieniężna lub odpowiednie jej zabezpieczenie, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do udziału w aukcji lub przetargu. Żądanie zabezpieczenia przez zamawiającego publicznego jest jego swobodną decyzją. Ani prawo polskie, ani prawo Unii Europejskiej nie przewiduje obowiązku żądania sumy pieniędzy w żadnym trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani nie wprowadza progu kwotowego. Jak się wskazuje w doktrynie, istotnym novum w p.z.p. z 2019 r. jest brak obligatoryjności żądania zabezpieczenia w postepowaniach, w których wartość zamówienia jest co najmniej równa progom unijnym. W aktualnym stanie prawnym mamy zatem do czynienia z zasadą fakultatywności wadium, również w sektorze dużych inwestycji np. obejmujących wnoszenie budynków użyteczności publicznej, dróg czy mostów i wiaduktów.

Co do zasady, regulacje dotyczące zabezpieczenia finansowego znajdują zastosowanie do zamówień „podprogowych”, czyli o wartości mniejszej niż progi unijne. Wyjątek wprowadza art. 97 ust. 2 p.z.p., ograniczający wartość zabezpieczenia w stosunku do wartości zamówienia. Zamawiający nie może domagać się wadium w trybie z wolnej ręki ze względu na negocjacyjny charakter tej odmiany postepowania (zamawiający wybiera wykonawcę, a sam tryb sprowadza się do negocjowania i ustalenia treści umowy).

W jakich formach można wnieść wadium w zamówieniach publicznych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że p.z.p. zawiera zamkniętą listę dopuszczalnych sposobów wniesienia wadium w zamówieniach publicznych. Wykonawca może wybrać jedną lub kilka z nich łącznie. Wybór Wykonawcy jest dowolny i może on go dokonać kierując się swoim interesem.